Barion Pixel
Menü Bezárás

Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

1. A SZOLGÁLTATÓ

1.1. A www.wfdental.hu honlapot és az azon működő online áruházat a “Whitefalcon BT” (továbbiakban: “Szolgáltató”) üzemelteti.

2. A SZABÁLYZAT TÁRGYA

2.1. A jelen SZABÁLYZAT tartalmazza a Szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit és szabályait.

2.2. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és egyéb intézkedéseket, amelyek biztosítják a rögzített, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza bármely adat megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását vagy törlését. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesenb továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

2.3. A jelen SZABÁLYZAT által hivatkozott irányadó jogszabályok, jogforrások:

2.3.1. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

2.3.2. „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről irányadó 2013. évi V. törvény;

2.3.3. „ÁSZF”: a Szolgáltató által üzemeltetett www.wfdental.hu honlapon működő webáruház esetében irányadó „Általános Szerződési Feltételek”

3. A REGISZTRÁCIÓ ÉS ANNAK TÖRLÉSE

3.1. A megrendelésekre elektronikus úton, a www.wfdental.hu honlapon („Honlap”) működő internetes áruházban van mód, a kapcsolattartási és egyes személyes adatok megadását – azaz a regisztrációt („Regisztráció”) – követően, illetve Regisztráció hiányában – a szállítási és számlázási adatok megadásával – „vendégként”.

3.2. A megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására, illetve az adatok esetleges módosítására a megrendelés elküldését megelőzően a Honlap profiladatainak módosításával vagy a megrendelői „Kosár „adattartalmában ismételt adatbevitellel; míg a megrendelést követően a kapcsolattartási telefonon vagy elektronikus levélcímen van mód.

3.3. A Honlap használójának („Felhasználó”) a Regisztráció során a következő személyes adatokat kell megadnia (a *-gal jelölt mezők kötelező mezők):

 • keresztnév*
 • vezetéknév*
 • felhasználónév*
 • email cím*
 • utca/házszám*
 • város*
 • irányítószám*
 • státusz*
 • cégnév
 • adószám
 • telefonszám*
 • mobiltelefon
 • születési dátum

3.4. A Regisztráció során megadott jelszó és a vásárlási adatok titokban tartásáért, illetéktelen személy részére hozzáférhetetlenné tételéért a Felhasználó kizárólagosan felelős. Ezen rendelkezés megszegéséből eredő bármilyen felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizár.

3.5. A Regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a Regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A Regisztráció során nem kötelező jelleggel megadott adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. (A folyamatban lévő megrendelések teljesítésére az adatkezelés még kiterjed.) A Regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatok kezelése a megrendelés teljesítéséig tart.

3.6. A Felhasználó Regisztrációjának törlésére a megjelölt menüpontban rögzített utasítások végrehajtásával van mód. A törlés nem vonatkozik a korábbi és a folyamatban lévő vásárlásokra, azok nem törölhetők.

3.7. A jelen SZABÁLYZAT tartalmának egységes érvényesülése érdekében Felhasználónak minősül, ezáltal – a 3.3. pont kivételével – a továbbiakban a jelen SZABÁLYZAT rendelkezései értelemszerűen irányadók a Regisztráció nélküli használókra is, ezáltal „Felhasználó” megjelölés alatt a Honlap valamennyi használója megfelelően értendő.

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

4.1. Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, a jelen SZABÁLYZAT-on tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a jelen SZABÁLYZAT megismerésének és elfogadásának tényét, valamint a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2. A Honlapon történő, azzal összefüggő adatkezelés jogalapja az Info Tv. 5. § (1)

bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a Regisztrációval vagy a Regisztráció nélküli megrendeléssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.3. Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybe vételének nyújtásának biztosítása, az esetleges visszaélések elkerülése. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendeléssel és annak teljesítésével összefüggésben, a személyazonosság és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ettől eltérő adatkezelés – a Felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában – nem lehetséges.

4.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő, illetve beazonosításra nem alkalmas adatok célja kizárólag a Szolgáltatóhoz kapcsolódó statisztikai adatok és elemzések készítése, vásárlási és látogatási adatok összeállítása, a Honlap fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen SZABÁLYZAT-ban írt céloktól eltérően nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására – a jelen SZABÁLYZAT 5. fejezete, az Info Tv. vagy egyéb jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén van mód.

4.6. A Szolgáltató a Felhasználó által közölt adatok valóságtartalmáért nem felel, a Felhasználó által megadott személyes adatokat ellenőrzésére módja és lehetősége nincs. Ennek megfelelően a Felhasználó elektronikus levélcímének és adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott elektronikus levélcímről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint a megjelölt kapcsolattartási adatokon az elérhetősége (így különösen a visszaigazolása fogadása) biztosított. A Felhasználó polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, hogy kifejezetten és kizárólag a saját adataival veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait.

4.7. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Regisztráció igénybe vételével történő bejelentkezésekért, vásárlásokért és minden egyéb, a Honlapon a Felhasználó Regisztrációjának; illetve a Regisztráció nélküli Felhasználók Regisztráció nélkül igénybe vételével végzett műveletéért.

4.8. A Felhasználóval kapcsolatos adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató vezető tisztségviselői és munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat – kifejezett törvényi felhatalmazás hiányában – harmadik személyekkel nem ismertethetik meg, nem tehetik számukra hozzáférhetővé. A jelen korlátozástól eltérően a Szolgáltató igényérvényesítésével összefüggésben a (különösen jogi) szakértői, valamint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás nem minősül a jelen SZABÁLYZAT megszegésének.

4.9. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, valamint az ÁSZF-en alapuló kommunikációt, továbbá a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást (hírlevelek) a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, elektronikus levélben juttatja el a Felhasználó részére. Amennyiben a Felhasználó kifejezett nyilatkozatával vagy az elektronikus levelezésben jelzett módon jelzi a levelezési listáról történő leiratkozását, úgy a továbbiakban kifejezetten és kizárólag a folyamatban lévő megrendelések kapcsán használható az elektronikus levélcím.

5. ADATFELDOLGOZÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS

5.1. Az Honlap, illetve a Honlaphoz kapcsolódó informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót és adatkezelőt (pl. rendszergazda, kézbesítő, könyvelő, jogi tanácsadó) vehet igénybe, amely nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megszegésének. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

5.2. A Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozók igénybe vételére jogosult, akiknek a Felhasználó adatai továbbíthatók:

6. FELHASZNÁLÓI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a jelen SZABÁLYZAT-ban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a jelen fejezetben foglaltak szerint.

6.2. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a személyére vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az esetleges adattovábbítás címzettjéről és céljáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban köteles a kért adatszolgáltatást teljesíteni.

6.3. A Felhasználó bármely, az adatkezelésre vagy adattovábbításra vonatkozó kérdésével, kérésével, észrevételével a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy kapcsolattartási telefonszámon jogosult az igényét bejelenteni.

6.4. Amennyiben a Felhasználó általi adathelyesbítés vagy -törlés nem lehetséges a jelen SZABÁLYZAT 3.2. pontjában foglaltak szerint, úgy – a SZABÁLYZAT, illetve törvény kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a vonatkozó kérelmet 3 (három) munkanapon belül teljesíteni.

6.5. A Felhasználó adatkezeléssel és adattovábbítással kapcsolatos jogainak és igényének érvényesítésére az alábbi jogi eszközök igénybe vétele útján van módja:

6.5.1. az illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhat a személyiségi jogok megsértése esetén (Ptk., Info Tv.);

6.5.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Szolgáltatónak a jelen SZABÁLYZAT-ben, illetve a Felhasználónak a megrendelés során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:

7.1.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

7.1.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

7.1.3. elektronikus levélben történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a továbbítás vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

7.2. A Felek a SZABÁLYZAT-tal összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

7.3. A SZABÁLYZAT szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, a SZABÁLYZAT tartalmára kihatása nincs.

7.4. A SZABÁLYZAT és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.

7.5. Amennyiben a jelen SZABÁLYZAT bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes SZABÁLYZAT érvénytelenségét. A SZABÁLYZAT érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek a SZABÁLYZAT-ot egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

7.6. A SZABÁLYZAT-ra és annak értelmezésére, illetve a SZABÁLYZAT-ban nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Ptk. és az Info Tv. rendelkezései – irányadók.

7.7. A Szolgáltató a SZABÁLYZAT-ot a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.